Privacyverklaring

Privacyverklaring

De besloten vennootschap Breder B.V. (hierna Breder), gevestigd te Heemstede en aldaar kantoorhoudende aan de Van Den Eijndekade 6B (2102 LE), waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Breder neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Met deze privacyverklaring wordt u onder andere geïnformeerd over van wie Breder persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten u hebt. Onderaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Betrokkenen, persoonsgegevens en doelstellingen
Breder bewaart gegevens van:

 • Personeelsleden;
 • Opdrachtgevers, leveranciers en dienstverleners en mogelijke gezinsleden;
 • Personeelsleden van opdrachtgevers;
 • Relaties (klanten, leveranciers en dienstverleners) van opdrachtgevers;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Breder.

Persoonsgegevens worden door Breder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Efficiënte dienstverlening;
 • Nakomen wettelijke verplichtingen;
 • Doen fiscale aangiften;
 • Opstellen salarisspecificaties en jaaropgaven;
 • Aanvragen toeslagen;
 • Communicatie met o.a. Belastingdienst, Verzekeraars, Pensioenuitvoerders, Arbodiensten en UWV;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Eigen acquisitie;
 • Onderhouden van contact.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Breder over de volgende persoonsgegevens komen te beschikken en van u/uw werkgeefster vragen:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer(s) en formulier loonheffingskorting
 • NAW gegevens fiscale partner, geboortedatum + BSN nummer;
 • NAW gegevens kinderen, geboortedatum + BSN nummer;

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
De voornoemde gegevens worden door Breder ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de wettelijk fiscale bewaartermijn in fiscale zaken bewaard.

Breder bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Type gegevensBewaartermijn
ContactformulierMax. 2 jaar
Nieuwsbrief / BlogOnbepaald, u kunt zicht uitschrijven
Aanvraag via e-mailMax. 4 jaar
RelatiegegevensMax. 4 jaar
Administratieve gegevensMax. 7 jaar na beëindiging overeenkomst
Personeels- en salarisgegevensMax. 7 jaar na beëindiging overeenkomst
Fiscale gegevensMax. 7 jaar na beëindiging overeenkomst

Verwerkersovereenkomst
Uw persoonsgegevens kunnen binnen Breder gedeeld worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden. Breder neemt daarbij te allen tijde haar (afgeleide) geheimhoudingsplicht in acht. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Derden
Breder geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Breder hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Breder de door haar verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Breder opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Breder persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Breder verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Breder verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Breder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Breder bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 1. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit houdt in dat alle gegevens die u via onze website met ons wisselt, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in WordPress;
 2. Alle personen die namens Breder van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 3. Breder hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al de systemen;
 4. Breder maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 5. Breder test en evalueert regelmatig de maatregelen;
 6. De medewerkers van Breder zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies
Administratiekantoor Breder gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u de instellingen van de cookies aanpassen op onze cookiebeleid pagina.

Analytics
We gebruiken Google Analytics om het bezoekersgedrag en verkeer op onze website te analyseren. We kunnen zien hoeveel totale bezoekers we per periode hebben en hoeveel daarvan terugkerend zijn, of hoeveel procent van de bezoekers via mobiele apparaten of via desktop op onze website is beland. Ook kunnen we bekijken welke AdWords-advertentie relevanter is dan de ander. Bijvoorbeeld: bij welke advertentie bezoekt men gemiddeld meer pagina’s. Dit zijn dus echt statistieken en we kijken naar groepen gebruikers; niet naar een individuele bezoeker. Het doel hiervan is de ervaringen op onze website te verbeteren. IP-adressen hebben we geanonimiseerd. Hierdoor kunnen onze medewerkers dus nooit herleiden welke gegevens van welk individu zijn. We kunnen enkel uw persoonlijke gegevens krijgen als u contact met ons opneemt.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Inzage, correctie van uw gegevens en andere rechten die u toekomen
U kunt te allen tijde een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar Breder.

A. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
Indien u dit wenst, kan Breder u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens en documenten die bij ons bekend zijn. Indien de informatie onjuist blijkt te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren of op uw verzoek verwijderen.
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar franck@brederbv.nl. Breder zal uw gegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

B. Bezwaar maken
Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar franck@brederbv.nl. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op uw bezwaar.

C. Dataportabiliteit
U hebt recht op Dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien u uw gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kunt u een e-mail versturen aan franck@brederbv.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om te bespreken in welk formaat u de gegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op uw verzoek en de gegevens verstrekken.

D. Het intrekken van eerder gegeven toestemming
Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar franck@brederbv.nl. We zullen uw verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

E. Het indienen van een klacht bij een Gegevensbeschermingsautoriteit
Indien u bedenkingen heeft of u zich zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens

Wijzigingen
Breder mag deze privacyverklaring wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt deze privacyverklaring op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

De verwerkingsverantwoordelijke is de heer Franck Dellenbag, te bereiken via emailadres franck@brederbv.nl of via telefoonnummer 023 547 4550.

[●]

1 juli 2018, versie 1