NOW 2.0 – bied medewerkers omscholing aan

Sinds 6 juli is de opvolger van de NOW van kracht: de NOW 2.0. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Wil je in aanmerking komen voor financiële hulp vanuit de nieuwe, verlengde noodmaatregel? Dan moet daar wel iets tegenover staan: je helpt en begeleidt medewerkers met ontwikkeladvies en/of scholing.

Voorwaarden nieuwe loonkostenregeling NOW 2.0

De overheid stelt de volgende voorwaarden:

 • De omzetderving bedraagt minstens 20%.
 • Je mag in 2020 geen winstuitkering uitkeren aan aandeelhouders.
 • Je mag geen bonussen uitkeren aan bestuurders en directieleden.
 • Aandelen kopen in de eigen onderneming is niet toegestaan.
 • Je hebt een inspanningsverplichting om medewerkers te laten omscholen of bijscholen.

Inspanningsverplichting

Ben je werkgever en ontvang je geld van de overheid uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je NOW 2.0 benutten? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen.

Je kunt natuurlijk zelf aan de slag. Stel tijd en geld beschikbaar. Je kunt ook gebruik maken van opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen). Dit zijn stichtingen die er per sector voor zorgen dat het aanbod en het niveau van (potentiële) werknemers op peil blijft. Afspraken hierover lees je in een cao.

NL leert door

Benut je de loonkostenregeling, dan verwacht de overheid dat je aantoont dat je inzet toont voor je medewerkers. Als onderdeel van het steunpakket start het kabinet vanaf half juli met de verlenging en uitbreiding van het Noodpakket, met de subsidieregeling ‘NL leert door’. Dit is een crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor medewerkers. Doel is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting richting jouw medewerkers door een verklaring af te leggen hieromtrent bij de NOW 2.0 aanvraag.

Waarom inzet tonen voor werknemers?

Werkloosheid voorkomen is een van de doelen van de overheid. Om te voorkomen dat mensen vanwege de coronamaatregelen hun baan verliezen, keerde het UWV inmiddels aan ruim 110.000 bedrijven via de loonkostenregeling NOW noodsteun uit. Bij deze bedrijven werken ongeveer 1,8 miljoen mensen.

Nieuwe realiteit voor personeel

Naast dat het tweede noodpakket NOW 2.0 erop gericht is om banen te behouden, wil het kabinet tegelijkertijd mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. De ondersteuning uit het NLLeertDoor-pakket is ook een eerste stap richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Hoe werkt dit?

Om gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een deelnemende opleidingsinstantie. De opleidingsinstantie handelt verder de administratie en kosten af. Opleidingsinstanties kunnen zich deze zomer individueel of in een samenwerkingsverband aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een subsidieregeling om de scholing te financieren. Naar verwachting worden in de praktijk zo’n 50.000 tot 80.000 cursussen en trainingen gerealiseerd.

NLWerktDoor

De overheid helpt ondernemers ook in praktisch opzicht. Met de regeling NLWerktDoor bijvoorbeeld. Hiervoor stelt de overheid 50 miljoen euro beschikbaar. Op NLWerktDoor zie je wat het doel is: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

Enkele uitgangspunten van het programma NLwerktdoor zijn:

 • Werknemers ondersteunen die hun baan als gevolg van de crisis verliezen.
 • Ontwikkeladviezen en online scholing stimuleren.
 • Ontwikkeladvies van loopbaanadviseurs voor werknemers stimuleren.

Op de NLWerktDoor-website kunnen ondernemers en werknemers terecht voor online scholing, advies en vacatures. NLwerktdoor is ook bestemd voor ondernemers die personeel zoeken als zij door de coronacrisis juist ander personeel of meer personeel nodig hebben. NLWerktDoor brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Waarom investeren in opleiding?

Werken mensen door een reorganisatie niet meer op de juiste plek? Is er geen geschikt werk meer voor medewerkers en lukt het niet om openstaande vacatures in te vullen met medewerkers die al in dienst zijn? Dan is opleiding of omscholing een optie.

Mensen opleiden kost geld en bespaart tegelijkertijd ook kosten. De voordelen van omscholen zijn:

 • Beter geschoold personeel verbetert de kwaliteit, de motivatie, de gedrevenheid en de productiviteit van medewerkers.
 • Kosten besparen bij werving en selectie, outplacement en ontslag.
 • (Eerder) opgebouwde kennis en ervaring blijven binnen het bedrijf.

Mogelijk heb je recht op subsidies en fiscale voordelen.

NOW 2.0 in de praktijk

Hoe help je medewerkers bij een carrièreswitch of loopbaanverandering?

 • Onderzoek carrièrekansen. Denk aan een beroepskeuzetest of loopbaanbegeleiding.
 • Onderzoek bij welke beroepen de kans op werk hoger is. Het UWV heeft hierover informatie.
 • Check de website NLWerktDoor. Deze website brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
 • Benut de subsidieregeling ‘NL leert door’. Dit is de crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor medewerkers die aan de NOW is gekoppeld.

Overzicht van regelingen en subsidies

Er zijn regelingen voor scholing, online training, begeleiding van stagiairs of andere vormen van leren. Enkele regelingen gaan gepaard met financiële tegemoetkomingen. Hieronder een overzicht:

 • SLIM-regeling
  Subsidieregeling voor mkb-ondernemingen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Het doel van de SLIM-regeling: leren en ontwikkelen stimuleren. Individuele ondernemers en samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan. Jaarlijks is er 48 miljoen euro beschikbaar. Registreer jezelf eerst als aanvrager, voordat je een verzoek indient.
 • Subsidie Praktijkleren
  Een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Begeleid je een leerling, deelnemer of student, dan biedt deze subsidie een tegemoetkoming in de kosten. Dat geldt ook als je kosten maakt voor een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidie Parktijkleren is tot 2023 van kracht. De tegemoetkoming is maximaal 2.700 euro per praktijkplaats.
 • MkbIdee
  Met deze regeling stimuleert de overheid mkb’ers meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel. De regeling is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Tot slot

De tweede ronde van Corona maatregelen gaat van start. Veel regels zijn op effectiviteit beoordeeld en aangepast op de actualiteit. Wij verdiepen ons daar natuurlijk weer in en proberen in deze serie blogs de werking zo eenvoudig mogelijk weer te geven. In de volgende blog komt nog de uitstelregeling voor belastingbetalingen aan bod.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Franck 06 51 265 257