Corona maatregelen update 2021Q1

Op 15 februari 2021 zijn de loketten voor TVL en NOW weer opengegaan voor de steunronde van het eerste kwartaal 2021. De toeloop is groot, maar dat zal niet verbazen tijdens de lockdown die alweer twee maanden geleden ingesteld is. Omdat het er nog steeds niet naar uit ziet dat we binnenkort vrijelijk kunnen bewegen, zijn veel eerder aangekondigde maatregelen aangepast. In veel gevallen zullen de uitkeringen hoger zijn dan eerder gedacht. Hoe ziet dat eruit?

NOW3.2

De meeste voorwaarden van de regeling blijven ongewijzigd. Zo blijft de opslag voor overige loonkosten 40%, mag de loonsom boetevrij met maximaal 10% dalen, mogen er geen dividenden of bonussen aan directie en bestuur worden uitgekeerd en dient u uw werknemers bij ontslag te stimuleren inzake om- of bijscholing.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonkosten, bij een omzetverlies van 100%. Bij minder omzetverlies wordt ook de tegemoetkoming naar evenredigheid verminderd. Een omzetverlies van bijvoorbeeld 50% levert dus een tegemoetkoming op ter grootte van 42,5% van de loonkosten.

Let op! Als je recht hebt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), telt deze mee als omzet en valt de NOW dus lager uit.

Voor NOW 3, tweede tijdvak, kan je een omzetverlies opgeven in een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden, die start op 1 januari, 1 februari, of 1 maart 2021. De omzet van 2019 (referentieperiode) gedeeld door 4, vergelijk je met de (verwachte) omzet in de gekozen driemaandsperiode. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van het omzetverlies. Ondernemingen die na 1 januari een andere onderneming of deel van een onderneming hebben overgenomen, mogen deze andere berekening ook gebruiken.

TVL Q1 2021

De TVL is niet langer meer afhankelijk van de bedrijfstak. Dit betekent dat vrijwel iedere ondernemer met minstens 30% omzetdaling, in beginsel recht heeft op de TVL.

Ondernemers met minstens € 1.500 aan vaste lasten kunnen TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Tot nu toe gold een grens van € 3.000 aan vaste lasten, maar deze is voor het eerste kwartaal van 2021 dus verlaagd.

Ondernemers die een omzetverlies van 30% of meer lijden, krijgen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Een toenemend omzetverlies levert dus niet meer tegemoetkoming op, zoals in het vorige kwartaal nog het geval was.

Let op! Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. De werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend.

Het minimum en maximum van de TVL stijgen. Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 en het maximum naar € 330.000 voor mkb-bedrijven.

Voorraadsubsidie: De detailhandel in de non-food krijgt boven op de TVL een subsidie vanwege de waardevermindering van voorraden. De subsidie bedraagt een opslag van 21%.

TVL Evenementenbranche voor vierde kwartaal 2020: Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf 18 februari 12.00 uur tot 18 maart 17.00 uur een aanvraag doen voor de evenementenmodule voor het vierde kwartaal van 2020. De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL-subsidie over de periode juni t/m september 2020, met een minimum van € 750 en maximum van € 16.667. De opening van de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 wordt in maart verwacht.

Er zijn nog veel meer steunmaatregelen. Lees hieronder door

Versoepeling uitstel van betaling alsmede verlaging boetes en rente:

  • De mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling is verlengd tot en met 30 juni 2021.
  • De invorderingsrente blijft tot eind 2021 0,01% (let op: de belastingrente bedraagt wel 4%).
  • De Belastingdienst onderzoekt momenteel of er een regeling moet komen voor het kwijtschelden van belastingschulden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers:

  • De maximale looptijd van de Tozo bedrijfslening is verlengd van 3 naar 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft te lening niet te worden afgelost.
  • De eerder aangekondigde vermogenstoets is geschrapt.

Borgstelling MKB Corona: De periode voor het aanvragen van de BMKB-C wordt waarschijnlijk verlengd tot eind 2021.

Corona overbruggingslening: Het aanvragen van de COL is verlengd tot en met 30 juni 2021.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken: Het belastingvrij verstrekken van reiskosten is verlengd tot 1 april 2021. Het maakt daarbij niet uit dat er hoofdzakelijk wordt thuisgewerkt.

Verlaagd btw-tarief voor sportscholen: Vanwege de sluiting van sportscholen, mag opnieuw het verlaagde btw-tarief worden toegepast op online sportlessen.

Hypotheken en hypotheekaanvragen: De periode voor het aanvragen van betaalpauze is verlengd. Het recht op hypotheekrenteaftrek blijft ook tijdens de betaalpauze bestaan. Let op: dit geldt alleen als met de hypotheekverstrekker daadwerkelijk een betaalpauze overeen is gekomen.

Wanneer de kinderopvang tijdens de sluiting wordt doorbetaald, ontvangen ouders een tegemoetkoming ter hoogte van de eigen bijdrage. Ook ouders met cruciale beroepen kunnen een tegemoetkoming ontvangen.

Kickstartvouchers: Ben je mkb’er en zijn jouw activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kan je een externe adviseur betalen. De adviseur kan je helpen om de gevolgen voor jouw bedrijf in het buitenland te beperken. Je kan de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld:

  • De internationale productie te verbeteren
  • Een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken
  • Nieuwe verdienmodellen te onderzoeken

Je krijgt 80% van de kosten voor de externe adviseur vergoed, tot een maximum van € 2.500.

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten: TONK is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. Meer informatie over deze regeling wordt in maart 2021 verwacht.

Baangerelateerde Investeringskorting: Voor investeringen gedaan in 2021 en 2022 kan investeringskorting worden toegepast op de af te dragen loonheffingen. Een BIK-verklaring van de RvO is noodzakelijk. Deze regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Garantiefonds voor evenementen: Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren grootschalige evenementen kunnen organiseren vanaf 1 juli 2021. De invulling van deze regeling wordt door het kabinet nader uitgewerkt.

Subsidieregeling startende ondernemers: Er komt een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers (gestart tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020). De regeling wordt momenteel uitgewerkt.

Thuiswerkvergoeding: Op dit moment is het mogelijk onder de werkkostenregeling een thuiswerkvergoeding aan werknemers te verstrekken. Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden hoe op andere manieren een onbelaste thuiswerkvergoeding kan worden verstrekt.