Meer duidelijkheid over NOW

Eén van de belangrijkste Corona maatregelen van de overheid is NOW, Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Vandaag werd de regeling uit de doeken gedaan door Minister Koolmees. Aanvullend op eerdere berichtgeving – bijvoorbeeld in onze blog van 30 maart 2020 – sommen we hieronder nog een aantal details op.

UWV

Het UWV beheert het loket voor deze maatregel en dat loket gaat op maandag 6 april open. Momenteel worden allerlei technische voorbereidingen getroffen en wordt er uitgebreid getest. Toch kan er vanwege de voorspelde enorme toeloop verwacht worden dat de aanvraagprocedure niet geheel vlekkeloos zal verlopen. Blijf echter proberen, desnoods één of enkele dagen later. De regeling gaat met terugwerkende kracht tot 1 maart in.

Voor wie is de regeling:

 • De regeling is er voor werkgevers uit alle sectoren die minimaal 20% omzetverlies hebben over drie aaneengesloten maanden. Dus bijvoorbeeld ook voor sportverenigingen.

Wat zijn de hoofdlijnen van de regeling:

 • Er is recht op een tegemoetkoming in het doorbetaalde loon als er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%.
 • Voor het (geschatte) omzetverlies wordt de omzet van maart, april en mei 2020 vergeleken met de omzet over geheel 2019 gedeeld door 4.
 • Op verzoek mag werkgever ook kiezen voor 3 aaneengesloten maanden die 1 of 2 maanden later beginnen (dus april/mei/juni of mei/juni/ juli).
 • DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten:

 • De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan 90% van de hoogte van de loonkosten. Dus bij 100% omzetverlies wordt 90% van de loonkosten (SV-loon) vergoed. Bij 50% omzetverlies wordt 45% van de loonkosten vergoed.
 • Bovenop de vergoeding van 90% wordt een vaste toeslag van 30% vergoed voor werkgeverslasten, vakantiegeld en pensioenpremie.
 • De vergoeding wordt per werknemer gemaximeerd op tweemaal het max dagloon (€ 9.538 per maand).
 • De vergoeding geldt ook voor de loonsom van flexibele arbeidsovereenkomsten.
 • Werkgevers ontvangen in eerste instantie een voorschot van 80%. Het streven is om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de tegemoetkoming over te maken.

Hoe wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld:

 • Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode vindt definitieve vaststelling en afrekening plaats.
 • In beginsel is voor de definitieve vaststelling een accountantsverklaring vereist. Mogelijk vervalt die eis voor kleine werkgevers.
 • Na definitieve vaststelling van de omzetdaling volgt de eindafrekening. Dit kan resulteren in een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugvordering.

Vereisten voor werkgever die een beroep doet op de NOW:

 • Een inspanningsverplichting om de loonsom over maart, april, mei -in vergelijking tot januari 2020- zo gelijk mogelijk te houden. Dus zoveel mogelijk het loon door te blijven betalen, ook van werknemers met een flexibele arbeidsomvang. Als de loonsom daalt, dan daalt de tegemoetkoming ook.
 • Geen ontslagaanvragen i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden indienen.
 • Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.

Hier vind je de uitgebreide tekst van de NOW regeling.

Tot slot

Wij houden de actualiteiten met betrekking tot de maatregelen voor ondernemers nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In deze uitzonderlijke periode doen we graag nog een stap extra voor je.

Hou de moed er in en blijf (of word) gezond!

Franck 06 51 265 257